Zásady ochrany osobních údajů

Cesta Vnitřní Svobody (může být nahrazeno “my”, “nás”, nebo “naše”) spravuje stránky Cesta Vnitřní Svobody, Kvantování srdcem a Andrea Máčalíková (dále “služba”).

 

Milí návštěvníci webových stránek www.kvantovanisrdcem, www.cestavnitrnisvobody.cz, www.andreamacalikova.cz a uživatelé služeb a produktů prodávaných prostřednictvím těchto stránek, tyto zásady ochrany osobních údajů představují způsoby a principy zpracování osobních údajů v souvislosti s weby viz výše a souvisejícími službami.

Správce osobních údajů:
Bc. Andrea Máčalíková, DiS.
místem podnikání Svinařovská 1644, Kladno, 27309
IČ: 01877160

Cesta vnitřní svobody, s. r. o.
místem podnikání Svinařovská 1644, Kladno, 27309
IČ: 06682766

(dále jen „Správce“)

 1. Úvodní ustanovení
  Správce je provozovatelem webových stránek www.kvantovanisrdcem, www.cestavnitrnisvobody.cz, www.andreamacalikova.cz a s tím spojených služeb a dalších projektů v síti internet, společně pro účely těchto zásad označováno dále jen jako „Služby“.
 2. Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje způsobem popsaných v těchto Zásadách.
 3. Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, které využití služeb Správce.
 4. Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 5. Správce zpracovává jmenné a adresné údaje subjektů údajů, které získá za účelem vymezeným dle čl. II. těchto zásad. Předmět činnosti správce a předmětem zpracování osobních údajů nejsou zvláštní kategorie údajů.

 

Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je využití služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.
 2. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (sledování obsahu z webu a skupiny, nákup a využití služeb Správce, emailing na základě souhlasu subjektů údajů, komunikace se subjekty údajů).
 3. Správce dále pro poskytování svých služeb (videokonferencí, webinářů či konzultací) využívá online videokonferenčních platforem (Skype, Zoom, Google Meet apod.). Videokonference, webináře či konzultace mohou být na základě výslovného souhlasu subjektu údajů nahrávány a případně dále správcem užity. Individuální podrobnosti nakládání s takovou nahrávkou stanoví dohoda mezi správcem a subjekty údajů, kterých se to týká.

 

Doba uchování osobních údajů

 1. Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:
  • V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 10 let po jeho ukončení (a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran).
  • Po dobu 10 let od posledního využití služby uživatelem.
  • Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

 

Práva subjektů údajů

 1. Správce zaručuje subjektům údajů následující práva, která vychází z nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
  • Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům.
  • Subjekty údajů mají právo opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů.
  • Subjekty údajů mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Subjekty údajů mají právo požadovat, aby jejich osobní údaje nebyly předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (a to i profilování).
  • Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
  • Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  • Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
  • Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

 

Cookies

 1. Správce při provozu svých služeb v rámci internetu využívá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které weby při jejich zachycení odesílají do prohlížeče. Účelem cookies je zejména využití pro ukládání údajů reklamních systémů, ke sledování chování návštěvníků na stránkách, pomoc při vyplňování formulářů, usnadnění přihlašování a další.
 2. Správce subjekty údajů výslovně upozorňuje, že jejich webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci jejich nastavení je možné cookies blokovat, zcela zakázat jejich použití, mazat či je povolit jen pro jednotlivé weby či služby. Správce doporučujeme subjektům údajů prostudovat nápovědu svých internetových prohlížečů za účelem zajištění správy svých cookies.
 3. Správce pro své služby využívá reklamní systémy (zejména Seznam.cz, Facebook a Google). Na stránkách těchto provozovatelů reklamních systémů mohou subjekty údajů zjistit další informace o využití cookies ze strany provozovatelů těchto reklamních systémů.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá zpracovatele, a to vč. zpracovatelů pro zajištění technického chodu svých služeb. Správce na požádání sdělí subjektů údajů všechny aktuální zpracovatele, které pro provoz a technickou podporu svých služeb využívá. Správce zajistil, že uvedení zpracovatelé garantují ochranu osobních údajů v minimálně stejném rozsahu, jako garantuje sám těmito zásadami a povinnostmi dle právních předpisů.
 2. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země Evropské unie.
 3. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 1. 2021

AM_LOGO_element_purple

Cookies na webových stránkách andrea-macalikova.cz

Na základě požadavku zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jsme povinni vás informovat o tom, že náš web využívá tzv. cookies.

Co jsou cookies a k čemu slouží?
Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači nebo mobilním zařízením prostřednictvím prohlížeče v okamžiku, kdy začnete využívat naše webové stránky. Když se později vrátíte na náš web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Soubory cookie můžete ze svého počítače nebo zařízení odstranit dle pokynů v souboru nápovědy svého prohlížeče internetu. Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, aby soubory cookie nepřijímal. Pokud však soubory cookie odstraníte nebo zablokujete, některé funkce webu nebude možné využít. Cookies umožní našemu webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, jako jsou například oblíbené nemovitosti, použitý jazyk a další. Soubory “cookies” mohou ulehčit a zpříjemnit práci při prohlížení internetu tím, že si zapamatují vaše preference anebo vám při opakovaných návštěvách určitých webových stránek ulehčí přihlašování a orientaci na webu. Já je používám například ke sledování počtu návštěvníků mých webových stránek, k registraci a uložení vašeho nastavení a vyhledávání a k výběru reklamy.

Cookies v žádném případě neslouží k identifikaci vaší osoby.
Soubory cookies se rozdělují na dočasná a trvalá. Dočasná cookies jsou po ukončení vaší návštěvy smazána a slouží k tomu, aby při přecházení z jedné stránky na druhou byla zachována data a nemuseli jste je zadávat opakovaně. Dělají web přehlednější a srozumitelnější s větší bezpečností směrem k uživatelům. Trvalá cookies zůstávají ve vašem počítači déle, umožní vám si přizpůsobit naše webové stránky a slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na vaše potřeby. Tyto soubory však neslouží k osobní identifikaci návštěvníků těchto stránek, jsou ukládány anonymizované a nejsou spojeny s žádnými dalšími daty. Každý prohlížeč umožňuje administraci cookies. V případě, že váš prohlížeč bude mít povoleno použití cookies, budeme předpokládat, že s využitím cookies na našem webu souhlasíte.

Jak mohou být využívány cookies na stránkách?
Andrea Máčalíková, jako správce stránek a osobních údajů je oprávněna využívat z důvodu svých oprávněných zájmů tzv. technická cookies, která usnadňují technický chod webových stránek (např. jazyková volba stránek, vytvoření a registrace účtu uživatele) a základní výkonnostní cookies pro účely měření návštěvnosti stránek – Google Analytics. Správce dále využívá cookies pro tzv. remarketing na základě Vašeho souhlasu.

Měření návštěvnosti
Pomocí Google analytics se ukládají anonymní cookies a pomocí nich zjišťuji, které stránky kolik uživatelů navštěvuje, co je zajímá, jak dlouho na stránkách zůstanou. Znám počty lidí, čas strávený na mém webu, ale neznám jmenovitě, kdo to je.

Remarketing
Cookies někdy používám k výběru reklamy a to podle zájmu návštěvníka (tzv. remarketing). Tím se zabrání, že se vám bude nabízet reklama, o kterou nemáte zájem, nebo to, co jste již viděli. Data z remarketingu používám pouze k výběru uživatelů z důvodu nabídky vhodnější reklamy. Pro účely remarketingu můžu zjišťovat data o přibližné geografické lokaci vašeho počítače nebo mobilního přístroje za účelem poskytování lepšího relevantního obsahu.

Cookies třetích stran
Při návštěvě našich webových stránek mohou být ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení za účelem remarketingu ukládány cookies i jiných webových stránek (na základě Vašeho souhlasu), které mohou být na našem webu provozovány nebo na ně náš web odkazuje. Jedná se o společnost GOOGLE, Facebook, Seznam, You Tube a případně další. Tyto weby mají své zásady ochrany osobních údajů. Mé webové stránky tyto cookies nedokáží číst. V některých případech jsou tyto weby využívány k tomu, aby se na nich zobrazovala má reklama.

Nastavení správy cookies v prohlížečích:
Nejčastěji požívané webové prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, atd.) umožňují správu cookies. V nastavení prohlížečů se dají jednotlivé cookie blokovat, mazat, nebo úplně zakázat jejich používání, nebo je omezit či povolit pro vybrané webové stránky. Detailnější informace najdete v nápovědě vašeho prohlížeče.

 

Nesouhlas a odstranění souborů cookie
Pro váš uživatelský komfort doporučuji při návštěvě mých webových stránek soubory cookie povolit. Pokud chcete odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookie, můžete to provést přímo ve vašem prohlížeči. Odmítnutí souborů cookie ovšem bude mít negativní vliv na použitelnost nejen našeho webu, ale i všech ostatních.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek mě můžete kontaktovat.